palvelut

Halmetoja Consulting

Asiantuntijapalvelut

Luennot ja asiantuntijaesiintymiset

Luennoin ja pidän esityksiä muun muassa seuraavista aiheista: Tiedolla johtaminen, Kiinteistöjen ylläpidon digitalisaatio, Rakennuksen digitaalinen kaksonen, Tietomallit rakennusten vastaanotossa, käytössä ja ylläpidossa sekä tietomallit tilaajan näkökulmasta.

Artikkelit ja blogit

Olen kirjoittanut kymmeniä blogikirjoituksia erilaisista aiheista ja useita artikkeleita rakennussähköistykseen, tietomallintamiseen ja kiinteistöjen ylläpidon digitalisointiin liittyen. Voit tutustua blogikirjoituksiini täältä

Julkaisut

Määritelmät

Tietomalli (BIM)
Rakennuksen tietomalli (engl. Building Information Model, BIM) on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden vuoksi.
Digitaalinen kaksonen
Rakennuksen digitaalinen kaksonen (engl. Digital Twin) on palvelualusta, joka yhdistää olosuhdetiedon ja muun mittausdatan rakennuksen tietomallin digitaaliseen tietosisältöön ja tarjoaa ne osapuolten käyttöön. Digitaalinen kaksonen muodostaa rakennuksesta realistisen visuaalisen näkymän ja esittää se avulla rakennuksen prosessit reaaliaikaisesti.
Ylläpitomalli
Ylläpitomalli (engl. Operations and Maintenance Model, OMM) on rakennuksen huollon ja kunnossapidon (ylläpidon) käyttöön tarkoitettu digitaalisen kaksosen käyttöliittymä. Ylläpitomalli nopeuttaa viallisen laitteen tunnistamista ja vikakorjauksia sekä mahdollistaa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelun. Ylläpitomallin avulla kiinteistönhoito osallistuu kunnossapidon priorisointiin mm. ehdottamalla talotekniikan korjauksia.
Olosuhdemalli
Olosuhdemalli (engl. Conditions Data Model, CDM) on olosuhteiden hallintaan tarkoitettu digitaalisen kaksosen käyttöliittymä. Olosuhdemallin avulla tilankäyttäjä saa reaaliaikaista tietoa tilojen olosuhteista sekä pääsee käyttämään helppoa palaute- ja palvelupyyntökanavaa. Kiinteistönhoito saa pääsyn kaikkeen rakennuksen digitaaliseen tietoon ja tuottaa sen avulla nopeita vikakorjauksia ja varmistaa siten sisäolosuhteiden pysyvyyden.

Halmetoja CONSULTING

Y-tunnus 2157720-4, ennakkoperintärekisterissä.

Miten Digitaalinen kaksonen toimii?

Konseptiarkkitehtuuri

Tilankäyttäjä on kaiken keskiössä

Digitaalinen kaksonen on tietotekninen palvelukokonaisuus, joka yhdistää eri tietolähteiden tarjoaman datan rakennuksen tiloihin ja rakenteellisiin osiin hyödyntäen BIM-mallin tietosisältöä ja kolmiulotteista rakennetta. Käsiteltävä data voi olla sekä staattista (esim. tietomallin objektit) että dynaamista (esim. hetkellinen lämpötila). Tiedot kerätään ja yhdistellään palvelualustalla (esim. Platform of Trust). Alustan toiminta perustuu kyselyhin: vastaanottava ohjelmisto (esim. kiinteistöhoidon käyttöliittymä tai tilankäyttäjän mobiililaite) kysyy rakennus- tai huonekohtaista dataa alustalta. Alusta noutaa halutut tiedot eri järjestelmistä, yhdistää ne ja palauttaa vastauksen kysyjälle. Kuka tahansa tietojen toimittaja tai hyödyntäjä voi liittyä Platform of Trust -alustaan ja tuottaa ja hyödyntää rakennuksen tietoja palvelutuotannossa tietojen (rakennuksen) omistajan suostumuksella.

Digitaalinen kaksonen avaa tilankäyttäjälle pääsyn olosuhdetietoihin ja antaa suoran palaute- ja palvelupyyntökanavan. Tilankäyttäjän käyttöliittymän toiminta perustuu huonekohtaisiin QR-koodeihin. Kun QR-koodi luetaan mobiililaitteella, se avaa web-sivun, jossa esitetään huoneen olosuhteet (yleensä lämpötila ja hiilidioksiditaso). Henkilö voi antaa olosuhteista palautetta valitsemalla haluamansa hymiön. Web-sivulta voi myös jättää palvelupyynnön kiinteistönhoidolle ja vasta mahdolliseen käyttäjäkyselyyn.

Kiinteistönhoidon mobiili käyttöliittymä visualisoi rakennuksen tilat BIM-mallin pohjalta. Käyttöliittymästä voi tarkastella koko rakennuksen tilojen olosuhteita värikartalla sekä porautua yksittäisen huoneen tietoihin. Myös annettu olosuhdepalaute näkyy välittömästi siinä huoneessa, josta palaute on annettu.

Tekninen henkilöstö voi myös porautua talotekniikan tietomallien sisältöön sekä etsiä ja tunnistaa olosuhteisiin vaikuttavia laitteita ja komponentteja. Käyttöliittymästä on myös pääsy laitteiden huoltotietoihin ja ohjeisiin, joita ylläpidetään sähköisessä huoltokirjassa.

.

Väitöskirja "Koettujen sisäolosuhteiden parantaminen rakennuksen tietomallin ja kenttädatan avulla"

Sisäolosuhteet ovat yksi rakennetun ympäristön tärkeimmistä kysymyksistä. Sisätilojen olosuhdeindikaattoreista olennaisin on sisäilman laatu (IAQ), jonka ongelmat ovat viime vuosina nousseet kansalliseksi haasteeksi Suomessa. Sisäolosuhdeongelmia on vaikea hallita perinteisellä ylläpitoprosessilla. Koettuja sisäolosuhteita on myös vaikea todentaa ilman tiheää anturiverkkoa eikä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä voida toteuttaa ilman kenttätietoja. Tämä tutkimus esittelee uuden tavan kerätä, tallentaa, analysoida ja hyödyntää dataa koettujen sisäolosuhteiden parantamiseksi.

Tällä hetkellä rakennusten tietomalleja (BIM) käytetään laajasti suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta ei juurikaan rakentamisen jälkeisessä toiminnassa. Tässä tutkimuksessa määritellään menetelmä tietomallien ottamiseksi rakentamisen jälkeiseen käyttöön. Lisäksi kuvataan tietomallipohjainen konseptiarkkitehtuuri kenttädatan keräämistä, yhdistämistä, analysointia, jakamista ja visualisointia varten. Tämä olosuhdemalliksi (CDM) kutsuttu ratkaisu nopeuttaa kiinteistöpalveluita, parantaa niiden laatua ja mahdollistaa täysin uusien palveluiden tarjoamisen.

Olosuhdemalli myös uudistaa kiinteistöjen ylläpidon ja käytön toimintamalleja ja parantaa sisäolosuhteiden hallintaa. Olosuhdemalli synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja tuottaa uutta lisäarvoa omistajille, käyttäjille ja kiinteistöpalveluyrityksille.

Tutkimuksen teoreettinen osuus perustuu kirjallisuuskatsaukseen. Ihmisen ja koneen vuorovaikutusta (HMI) ja ihmisen ja rakennuksen vuorovaikutusta (HBI) sekä kenttätietojen saatavuutta, tyyppejä ja lähteitä tutkittiin alan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen empiirisessä osassa tehtiin haastatteluja, verkkokyselyitä, heuristisia arviointeja sekä lähtöaineiston analysointia. Olosuhdemallin kuvaus muodostettiin Grounded theory (GT) menetelmällä vertailevaa analyysiä soveltamalla.

Tutkimuksen tärkein havainto on, että uusi BIM:n ja kenttädatan yhdistelmä mahdollistaa kokonaan uuden ajattelutavan kiinteistöjen ylläpitotoiminnalle. Toiminta muuttuu tilaajan johtamasta yksityiskohtaisesta tehtävänasettelusta tietopohjaiseksi toiminnaksi, jossa tärkein tekijä on palvelun laatu. Uudessa toimintamallissa palveluntarjoaja saa kaiken mahdollisen tiedon rakennuksen omistajalta yhteisen alustan kautta. Vastaavasti palveluntarjoajan odotetaan tarjoavan korkealaatuista palvelua tilaajille ja käyttäjille.

Voit ladata väitöskirjani ilmaiseksi klikkamalla kuvaa. Ota minuun yhteyttä jos haluat kirjasta paperiversion.